Usaklig oppsigelse?

Er oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens behov?

En oppsigelse må være saklig begrunnet, jfr arbeidsmiljøloven § 15-7 og det er et sterkt stillingsvern i norsk arbeidsliv.

Det sentrale vurderingstemaet fremgår i Rt-2009-685 avsnitt 52, der Høyesterett sier følgende:

«Med utgangspunkt i oppsigelsesgrunnlaget og arbeidsavtalen gir bestemmelsen anvisning på en konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser. Spørsmålet er om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner.»

Omstilling og nedbemanning

Også ved omstilling og nedbemanning stilles det svært strenge krav til arbeidsgivers prosess og de vurderinger som gjøres.

Arbeidsgiver må foreta en samvittighetsfull analyse av virksomheten og dens utfordringer og legge en plan for omlegging sammen med de ansatte og tillitsvalgte. Målet er å komme frem til ny rigging av virksomheten og definere mannskaps- og kompetansebehov.  Overtallige kan sies opp, men en oppsigelse er usaklig dersom det finnes annet arbeid i virksomheten. 

Erstatning for usaklig oppsigelse

En usaklig oppsigelse kan gi rett til økonomisk erstatning og oppreisning. Man kan også har rett til å stå i stillingen til tvisten er avgjort.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ta kontakt med advokatfullmektig Marianne Berg.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat