Usaklig oppsigelse? Gratis vurdering av din sak!

Er oppsigelsen saklig begrunnet i arbeidstakers forhold eller virksomhetens behov? Gratis vurdering av din sak! Arbeidsmiljøloven definerer ikke hva som er en saklig oppsigelse, men tar utgangspunkt i å fastslå at en oppsigelse må være saklig begrunnet, jfr arbeidsmiljøloven § 15-7. Generelt kan man si et det er et sterkt stillingsvern i norsk arbeidsliv. Vår erfaring … Les mer

Ménerstatning

Hvis yrkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 % kan du ha krav på ménerstatning etter folketrygdloven. Ménerstatning skal kompensere for ikke-økonomisk tap og tapt livsutfoldelse. Du kan også ha krav på erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og tapet må være en påregnelig følge av hendelsen. … Les mer

Fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik: «En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer … Les mer

Arbeidsulykke

Det er ikke slik at alle skader på arbeidsplassen kan godkjennes som yrkesskade. Hendelsen som har inntruffet må fylle vilkårene til arbeidsulykke. Vilkårene følger av folketrygdloven § 13-3 andre ledd. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre påkjenning eller belastning som har skjedd på grunn av et ulykkesmoment, dvs. en akutt og umiddelbar hendelse. … Les mer

Fritidsskade og erstatning

Dersom du blir skadet etter en ulykke finnes det flere forsikringsordninger som kan gi rett til utbetaling. F.eks. reiseforsikring, ulykkesforsikring, uføreforsikring, forsikring i kredittkortet mm. Eller arbeidsgiver kan ha tegnet utvidet yrkesskadeforsikring som også gjelder i fritiden. Dette kan det være vanskelig å ha tilstrekkelig oversikt over. Uansett er det viktig å merke seg at … Les mer

Voldsoffererstatning

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og blir påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden fører til varig medisinsk invaliditet, er det viktig at du får erstatning for dette. Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen selv. Det er imidlertid … Les mer

Ulykker i trafikken og erstatning

Har du vært utsatt for en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Alle kjøretøy skal ha forsikring som skal dekke eventuell skade fra kjøretøyet. Mangler et kjøretøy slik forsikring har skadelidte krav på erstatning fra Trafikkforsikringsforeningen. Blir du skadet i en trafikkulykke mens du er på jobb vil du normalt ha krav på erstatning … Les mer

Pasientskade og erstatning

Har du blitt påført en skade som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du krav på erstatning. Erstatningen ytes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Det kan gis erstatning for økonomisk tap og erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt ménerstatning, men kun dersom utgiftene ikke dekkes av NAV eller annen offentlig myndighet. D et er viktig å undersøke … Les mer

Når er du yrkesskadedekket?

For at en personskade, en sykdom eller et dødsfall skal kunne godkjennes som forårsaket av en arbeidsulykke, må medlemmet være yrkesskadedekket i det arbeidsulykken skjer. Utgangspunktet for når man anses yrkesskadedekket som arbeidstaker er at skaden oppsto mens skadelidte var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, de såkalte bedriftsmessige vilkår. Dette følger av folketrygdloven § … Les mer

Utdanning og erfaring

CV 2019-                      Advokatfullmektig Lillehammeradvokatene AS 2002-2018:             Ansatt i NAV: Seniorrådgiver Avdelingsleder Fagleder NAV Klageinstans Kursholder internt i NAV Nasjonalt fagansvar Yrkesskade og -sykdom Rundskrivarbeid på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet på yrkesskadeområdet Partsrepresentant i lagmannsrettene i yrkesskadesaker 2001-2002:             Barne-, familie- og likestillingsdepartementet, juridisk seksjon