Fagområder

Hva gjør du om du blir skadet på jobb?

Som arbeidstaker er du dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring for skade eller sykdom oppstått i arbeid. Dessuten kan du ha rettigheter etter folketrygdloven (NAV). En yrkesskadesak følger dermed et «to-sporet»

Les mer

Tvilsom juss fra Lillehammer kommune

I GD (14.1.2021) kommenterer advokat Geir Berg kommunens saksbehandling i en byggesak i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6A. I 2013 godkjente kommunens saksbehandler en fasadeendring og sa at den ikke var søknadspliktig. Da endringen

Les mer

Forsikringsrett

I situasjoner hvor skade oppstår foreligger det ofte forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder

Les mer

Karriere

Vi søker advokater: Arbeidsrett Innen arbeidsrett har vi på kort tid blitt et av de ledende firmaer i Innlandet og

Les mer

Ektefellens arv

Ektefellen har rett til ektefellearv. Denne er 1/4 av avdødes formue, og alltid minst 4 ganger grunnbeløpet, om lag 400

Les mer

Pliktdelsarv

Arveloven båndlegger 2/3 av arven som pliktdelsarv. Ordet plikt betyr et pålegg til arvelater om at han eller hun må

Les mer

Uskifte

Reglene om uskifte i arveloven gir gjenlevende ektefelle rettigheter i forhold til felles livsarvinger. Reglene gir rett til å overta

Les mer

No cure no pay

No cure no pay i saker om arbeidsrett I noen tilfeller kan det avtales ordninger hvor salæret helt eller delvis

Les mer

Straffesak

Hva er strafferett?  «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at

Les mer

Bistandsadvokat

Behov for bistandsadvokat? Som offer for en straffbar handling er du «fornærmet» og har spesielle rettigheter. Vi kan bistå deg

Les mer

Promillekjøring

Dersom du er mistenkt, siktet eller tiltalt for promillekjøring eller annen rus-påvirket kjøring, eller har kjørt for fort, kan vi

Les mer

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er der hvor motivet for lovbruddet er penger. Eksempel på økonomisk kriminalitet er: bedrageri hvitvasking konkurskriminalitet korrupsjon regnskapskriminalitet skattekriminalitet

Les mer

Trygdesvindel

Trygdesvindel er når en bruker bevisst gir feil opplysninger og dermed får for mye utbetalt. Når det er mistanke om

Les mer

Strafferett

Hva er strafferett?  «Straff er et onde som staten påfører en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen i den hensikt at

Les mer