Priser

LillehammerAdvokatenes følger Advokatforeningens prinsipper i de alminnelige vilkårene. Våre priser varierer etter fagområde og beregnes hovedsakelig etter medgått tid, sakens kompleksitet og advokaten/advokatfullmektigens kompetanse. Vi er – i likhet med deg – opptatt av å effektivt oppnå et best mulig resultat i tråd med dine interesser. Før vi starter oppdraget vil du alltid få en skriftlig oppdragsbekreftelse fra oss, hvor vi oppgir timepris og gir informasjon om fakturering. Dersom du ønsker det, kan vi avtale en kostnadsramme ved inngåelse av oppdraget, slik at du har full kontroll på utgiftene. 

Oppgjør ved salg av eiendom

Har du funnet kjøper eller selger og trenger bistand til oppgjøret? Vi gjennomfører handelen med utarbeidelse av kjøpekontrakt, håndtering av oppgjør og tinglysning til en fast lav pris på kroner 20.000. Det kommer et tillegg på 0,56 promille beregnet av kjøpesummen + omkostninger. Pris for bolig på kr. 5.000.000 inkl. omkostninger blir dermed kr. 20.000 + kr. 2.800 kr = kr. 22.800.

Opprettelse av familie- og arverettslige avtaler

Familie- og arverettslige avtaler, som fremtidsfullmakt, samboeravtaler, ektepakter og testamenter, settes opp etter faktisk medgått tid. Vi kan angi omtrentlig tidsbruk og gi deg et prisoverslag når vi tar på oss oppdraget for deg. Samtidig er det viktig å merke seg at en forsvarlig utførelse av oppdraget kan kreve mer tid enn det vi i utgangspunktet ser for oss, på bakgrunn av de konkrete forholdene i den enkelte sak. Grunnlaget for oppdraget er nettopp dine individuelle ønsker og familie- og formuesforhold, og dette får vi først god oversikt over når vi begynner å jobbe med oppdraget.

Rettshjelpsdekning gjennom forsikring

I noen tilfeller kan du få dekket utgifter til advokat gjennom ditt forsikringsselskap. Dette kan for eksempel være tilfelle når det gjelder tvister om mangler etter kjøp eller salg av bolig, bil, håndverkstjenester og lignende. Mange av våre klienter blir overrasket over hvilke muligheter som ligger i egne forsikringer. Dersom du har en innbo-, hus-, bilforsikring eller lignende, er det lurt å undersøke muligheten for å få rettshjelpsdekning gjennom forsikringsselskapet. Vi oppstart av oppdraget kan vi undersøke denne muligheten for deg, dersom du oppgir navnet på forsikringsselskapet og polisenummer. Som regel vil du måtte betale en egenandel selv.

Kan det offentlige dekke dine utgifter?

Dersom advokatbistanden har vært nødvendig for å få omgjort et enkeltvedtak fattet av offentlige myndigheter, kan du kreve at det offentlige betaler advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne i denne vurderingen.

Fri rettshjelp

Noen ganger kan du ha rett på fri rettshjelp , dersom du oppfyller vilkårene for dette i rettshjelpsloven. Fri rettshjelp kan både innvilges som fritt rettsråd eller fri sakførsel dersom det blir en sak for domstolene.

I noen saker kan du ha rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Dette er for eksempel i saker om tvangsvedtak etter barnevernloven og saker som gjelder krav om erstatning  for voldsofre. I andre saker er fri rettshjelp avhengig av at du har inntekt og formue under bestemte grenser. Dette gjelder for eksempel saker om barn, ekteskap og skifte, samt usaklig oppsigelse fra bolig eller arbeid. For tiden er grensene at du har bruttoinntekt under kroner 246.000,- per år om du er enslig og under kroner 369.000,- dersom du er gift eller har samboer. Grensen for nettoformue er kroner 100.000,- i begge tilfeller.

Dersom vi vurderer at du kan ha rett til fri rettshjelp, vil vi alltid opplyse om dette ved oppstart av et oppdrag. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker hjelp til å vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt ønsker at vi skal sende søknad til statsforvalteren for deg. Du må eventuelt dokumentere inntekten din.

Ønsker du at vi skal komme hjem til deg?

Dersom du av ulike grunner ønsker at vi skal komme hjem til deg, fremfor at du kommer til et av våre kontorer, er vi åpne for dette. Eventuelt tar vi et pristillegg på minimum kroner 1.500,-, avhengig av avstand. Prisen er inkludert merverdiavgift.

Vi er selvsagt også fleksible og har moderne utstyr som gjør at vi gjerne også kan gjennomføre møter per Teams eller telefon.

No cure no pay

I noen unntakstilfeller kan det avtales ordninger hvor salæret helt eller delvis avhenger av sakens utfall. Dette må eventuelt avklares med den enkelte advokat før oppstart av oppdrag.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat