Advokatbistand i NAV-saker

NAV håndhever et stort og komplisert regelverk og det kan være krevende å orientere seg rundt NAVs saksbehandlingsrutiner.

NAVs brukere er gjerne i en vanskelig livssituasjon som gjør det nødvendig å søke bistand fra advokat.

Lillehammeradvokatene bistår i alle typer saker mot NAV og i alle deler av saksbehandlingen. Bistand ytes blant annet i saker som gjelder:

  • yrkesskade og yrkessykdom
  • arbeidsavklaringspenger
  • sykepenger
  • uføretrygd
  • stønad til bil eller hjelpemidler
  • grunn- og hjelpestønad
  • dagpenger

Vi bistår i saker som gjelder tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser og i saker om trygdemisbruk.

Dersom NAV går til det skritt å anmelde saken til politiet har du krav på en forsvarer. Da er det viktig å velge en advokat med god kunnskap om NAVs regelverk og med gode forutsetninger for å vurdere straffbarheten.

De fleste vedtak som fattes av NAVs førsteinstans kan påklages til NAV Klageinstans.

Vedtak fattet av NAV Klageinstans kan påankes videre til Trygderetten. Og det kan tas ut søksmål direkte til lagmannsretten dersom du er uenig i en Trygderettskjennelse.

Når du får helt eller delvis medhold i en klage på et vedtak som er fattet av NAV, vil du som hovedregel ha krav på å få dekket nødvendige utgifter til advokatbistand i anledning saken. I klage- eller ankesaker mot NAV kan du også ha krav på fri rettshjelp.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat