Arv og testament

Lillehammeradvokatene arbeider daglig med arverettslige spørsmål. Arv- og familierett er sammenvevd og kunnskap om begge feltene er nødvendig for å kunne yte riktig bistand.

Planlegg livet etter døden

1 av 4 oppgir i en undersøkelse at de har opplevd konflikter i forbindelse med arveoppgjør. Ansvaret for dette ligger som oftest hos arvelater. Ved å sørge for en riktig og rettslig holdbar planlegging kan konflikter unngås. Lillehammeradvokatene hjelper også til i generasjonsskifter der virksomhet skal overdras, og kan svare på skatte- og avgiftsrettslige konsekvenser.

Når det er store verdier involvert er det avgjørende for din rettssikkerhet å velge en rådgiver som har spisskompetanse.

Pliktdelsarv

2/3 av formuen er pliktdelsarv for livsarvinger. Pliktdelen er aldri større enn 1 million kroner.

Les om pliktdelsarv her

Ektefellearv

På samme måte som pliktdelen er ektefellearven definert i arveloven. 1/4 av etterlatt formue er ektefellearv, og minstearven er 4 ganger grunnbeløpet. 

Les om ektefellearv her

Uskifte

Retten for ektefellen til å sitte i uskiftet bo er praktisk viktig og benyttes av mange. Uskiftet bo betyr at avdødes formue overtas av gjenlevende uten at livsarvingene får arv. Arven utsettes i stedet til uskiftetboet opphører, som regel ved lengstlevendes død. 

Les om uskifte her

Forskudd på arv?

Livsarvinger kan gis forskudd på arv. Forskuddet skal da avkortes i skifteoppgjøret.

Les om forskudd på arv her

Særkullsbarnas stilling

Retten til uskifte kan ikke gjøres gjeldende i forhold til avdødes særkullsbarn. Disse har krav på sin arv, men kan samtykke til uskifte. 

Les om særkullsbarn her

Fremtidsfullmakt

Ved å skrive fremtidsfullmakt kan du selv utpeke din stedfortreder dersom du skulle bli ute av stand til å ivareta egne interesser. Fullmakten er alternativ til at Fylkesmannen oppnevner verge for deg. De fleste opplever også fremtidsfullmakt som et langt bedre alternativ. 

Les mer om fremtidsfullmakt her Fremtidsfullmakt

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat