Rett til utvidet stilling?

For å nå målet om flest mulig i fast og full stilling har stortinget bestemt at en arbeidstaker i deltidsstilling har rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver lyser ut «små brøker».

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny person i stillingen, på visse vilkår, jfr arbeidsmiljøloven § 14-3 nr 1.

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten, jfr aml § 14-3 nr 2.

Tvisteløsningsnemnda legger til grunn følgende vilkår for fortrinnsrett:

  • Arbeidstakeren må være fast ansatt
  • Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen
  • Stillingen det hevdes fortrinnsrett til må inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling

Selv om arbeidstakeren oppfyller disse vilkårene kan arbeidsgiver avslå kravet om fortrinnsrett dersom innvilgelse av kravet vil medføre «vesentlig ulempe» for virksomheten. Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Hvis arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers vurdering kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda innen fire uker etter at arbeidsgivers avslag har kommet frem til arbeidstaker.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found