Forvaltningsrett

Lillehammeradvokatene har hjulpet mange klienter i «kampen mot det offentlige». Vi bistår enkeltpersoner og virksomheter og har særlig erfaring med NAV, byggesak og skattemyndigheter.

Vi opplever dessverre svært ofte at det det i offentlig forvaltning står dårlig til med forvaltningsloven.

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler er en garanti for betryggende prosess og riktige vedtak.

Forvaltningen skal:

  • Veilede private – du skal få hjelp til å få gjennomført dine rettigheter.
  • Opplyse saken – forvaltingsorganet skal kjenne alle de relevante fakta før man fatter viktige beslutninger og vedtak.
  • Sørge for at alle parter høres
  • Veilede om klagemuligheter

Myndighetsutøvelse

Høyesterett har bestemt at forvaltningens vedtak ikke må være urimelig, eller at forvaltningen ikke kan forskjellsbehandle på en usaklig måte. Forvaltningen må utøve et forsvarlig skjønn, og ikke misbruke sin makt.

Vedtakene må selvsagt være lovlige. Pålegger man en skatt eller en avgift må det bygge på en lovbestemmelse. Jo mer inngripende et vedtak er jo tydeligere må hjemmelen være.

Forvaltningsloven stiller krav om habilitet for dem som skal fatte beslutninger eller tilrettelegge for en avgjørelse.

Er man uenig i vedtaket eller måten det har blitt til på skal man kunne klage til en overordnet instans.

Statens ombudsmann for forvaltningen har en særegen rolle og behandler klager over forvaltningens vedtak.

Dersom en klage ikke fører frem kan man bringe saken inn for tingretten med påstand om at vedtaket er feil, ugyldig, og med påstand om erstatning for tap som følge av feilen.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Få vurdering gratis

Kontakt advokat