Forvaltningsrett

LillehammerAdvokatene har lang erfaring med å hjelpe klienter i saker som gjelder offentlig forvaltning. Vi bistår både enkeltpersoner og virksomheter, og har særlig erfaring med saker om NAV, byggesaksbehandling, skattemyndigheter og elevrettigheter i grunnskolen.

Krav til saksbehandlingen

Forvaltningslovens saksbehandlingsregler skal sikre en betryggende prosess og riktige vedtak. Dessverre opplever vi svært ofte at forvaltningskompetansen er lav i offentlig forvaltning, hvilket medfører at rettigheter ikke blir ivaretatt og at vedtak ikke blir i tråd med regelverket. Forvaltningen skal blant annet:

  • Veilede slik at privatpersoner skal få hjelp til å få gjennomført sine rettigheter.
  • Sørge for at saken din blir behandlet innen rimelig tid, av saksbehandlere som ikke er inhabile
  • Opplyse saken – forvaltingsorganet skal kjenne alle de relevante fakta før man fatter viktige beslutninger og vedtak. Herunder må de sørge for at alle parter høres.
  • Bygge sine vedtak på konkrete rettslige regler.
  • Begrunne sine vedtak om avslag, slik at det blir mulig å forstå hvorfor de har kommet frem til det resultatet de har.
  • Veilede om klagemuligheter og fremgangsmåten ved klager.

I tillegg til kravene over, har Høyesterett bestemt at forvaltningen må utøve et forsvarlig skjønn og ikke misbruke sin makt. Dette innebærer blant annet at forvaltningens vedtak ikke må være urimelige, og at forvaltningen ikke kan legge vekt på utenforliggende hensyn eller forskjellsbehandle på en usaklig måte.

Ønsker du hjelp til å klage på et vedtak?

Dersom reglene for saksbehandling ikke er fulgt, kan vedtaket være ugyldig. Vedtaket kan også bygge på feil faktisk – eller rettslig grunnlag, hvilket kan medføre at resultatet i saken blir feil. Dersom man mener et enkeltvedtak er uriktig, kan en klage til overordnet forvaltningsinstans.

Dersom du har benyttet dine klagemuligheter i forvaltningen, kan du i tillegg klage til Sivilombudet. Ombudet er et kontrollorgan utenfor forvaltningen, som kan foreta en rettslig og objektiv vurdering av klagen din, dersom du opplever å ha blitt utsatt for feil eller urett av den offentlige forvaltningen.

Dersom en klage ikke fører frem, kan man i tillegg bringe saken inn for rettslig prøving av tingretten, med påstand om at vedtaket er feil eller ugyldig, og eventuelt kreve erstatning for tap som følge av feilen.

Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av din sak.

.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat