Voldsoffererstatning

Dersom du blir utsatt for en straffbar handling, og blir påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden fører til varig medisinsk invaliditet, er det viktig at du får erstatning for dette. Erstatningskravet kan alltid rettes mot gjerningspersonen selv. Det er imidlertid ofte slik at voldsofferet ikke får erstatning fra gjerningspersonen fordi vedkommende ikke har økonomiske midler eller ikke betaler for seg av andre grunner.

Kontoret for voldsoffererstatning behandler erstatningskrav etter voldsoffererstatningsloven. Har du krav på erstatning kan du kreve erstattet skader på klær og andre utgifter som følge av den straffbare handlingen. Og du kan kreve erstatning for påført og fremtidig inntektstap som følge av skaden. I tillegg kan det kreves ménerstatning (erstatning for ikke-økonomisk tap) og oppreisningserstatning.

Det er imidlertid viktig å være klar over at voldsoffererstatningsordningen er subsidiær i forhold til andre muligheter for dekning av ditt tap. Dette betyr at ditt tap må være forsøkt dekket gjennom offentlige ytelser eller forsikring før du søker kravet dekket hos Kontoret for voldsoffererstatning. Slike ordninger kan for eksempel være NAV, HELFO, dine forsikringer eller Pasientreiser.

Se for øvrig mer informasjon på hjemmesiden til kontoret for voldsoffererstatning:

https://www.voldsoffererstatning.no/

Økonomisk dekning: Etter voldsoffererstatningsloven kan det innvilges erstatning til rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med søknaden. Det gis ikke erstatning til utgifter i forbindelse med straffesaken eller andre sivilrettslig prosesser mot skadevolder.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found