Når har du som student krav på juridisk bistand?

Hva skjer dersom du blir anklaget for fusk? Eller skolen iverksetter en skikkethetsvurdering? Hva har du krav på, og hvem kan du kontakte for hjelp? 

Som student kan du oppleve å komme i konflikt med institusjonen du studerer ved, og i noen tilfeller kan disse konfliktene føre til vedtak som innebærer annullering av eksamener eller i verste fall utestengelse. Retten til å bortvise eller utestenge studenter fra utdanningsinstitusjoner følger av universitets- og høyskoleloven. Etter denne loven kan utdanningsinstitusjonene blant annet bortvise eller utestenge studenter som utviser «grovt forstyrrende» atferd for andre studenter eller studenter som ikke er skikket for yrket de utdanner seg til. Videre kan utdanningsinstitusjonen annullere eksamen og utvise studenter som fusker eller opererer med falskt vitnemål.  

Som student er det derfor viktig å vite at du har visse rettigheter knyttet til juridisk bistand.  

Hva skjer om skolen mistenker fusk eller ønsker å iverksette en skikkethetsvurdering? 
Dersom skolen mistenker fusk eller ønsker å iverksette en skikkethetsvurdering, er det første som skjer at du får et varsel, og innkalles til en samtale med skolen. Her får du en mulighet til å forklare deg om du ønsker det. Etter dette møtet vil skolen ta stilling til hvorvidt de ønsker å ta saken videre eller ikke. Dersom skolen ønsker å ta saken videre, skal skolen informere deg om dine rettigheter og prosessen videre. 

Må jeg betale for advokat selv? 

I alle saker som gjelder vedtak om bortvisning eller utvisning, har du som student krav på juridisk bistand gjennom hele prosessen fra varsel kommer til vedtak er gjort. Denne bistanden dekkes av utdanningsinstitusjonen din – også om spørsmålet må løses i retten. 

Hva kan vi hjelpe med? 

Som advokatkontor kan vi hjelpe deg med alle spørsmålene du har, og følge deg gjennom hele prosessen fra A til Å. Vi forstår at å bli mistenkt for fusk og å være gjenstand for skikkethetsvurdering eller andre anklager er en vanskelig situasjon. Vi vil derfor gjøre vårt beste for å forklare deg jussen på en enkel måte, samtidig som vi forbereder din sak så godt som mulig. Hos Lillehammeradvokatene har vi advokater med bred erfaring med å jobbe med forvaltningsrett og universitets- og høyskolerett.  

Har du noen spørsmål?  

Ta kontakt med vår advokatfullmektig Kjersti Brevik Møller for en uforpliktende samtale og gratis vurdering av din sak. 

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat
No data was found