Varsling

Opplever du kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

Hvordan skal du som arbeidsgiver håndtere et varsel?

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Denne retten er lovfestet i arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Arbeidsmiljøloven stiller ingen formkrav til et varsel. Arbeidstaker kan derfor både muntlig og skriftlig varsle om kritikkverdige forhold.

Hva som er kritikkverdige forhold favner bredt, men loven legger til grunn at det kritikkverdige forholdet må være av en «viss allmenn» interesse.

Lovbrudd og straffbare forhold anses alltid som kritikkverdige forhold.

Personalkonflikter, faglig uenighet, politiske ytringer, med mer anses ikke som kritikkverdige forhold som faller inn under reglene om varsling.

Virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha skriftlige rutiner for intern varsling, jfr arbeidsmiljøloven § 2A-3. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte/ vernetjeneste.

Et varsel skal saksbehandles

Å motta en varsling fra en ansatt skaper for mange arbeidsgivere en frykt/ angst/ bekymring for hvordan man skal gripe fatt i varslingen og håndtere både varsler og den som blir varslet på, på en god måte. Med lovbestemt forbud mot gjengjeldelse av varslere er det blitt flere som tør å varsle. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere et varsel?

Erfaring viser at mange arbeidsgivere ikke vet hvordan de skal håndtere et varsel. Med sakens kompleksitet og byrde i tillegg til manglende kunnskap om lovverk og håndtering fra arbeidsgiver blir disse sakene ofte ekstra krevende både for den som varsler, for den som blir varslet på, og for arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgivers håndtering. Som HR-sjef har Marianne Berg ledet prosessen i flere varslingsaker. Hun kjenner til regelverket og har mye praktisk erfaring i slike saker. Om partene skal kunne leve videre sammen som kolleger i ettertid og om begge skal kunne gå ut av prosessen med rak rygg og æren i behold er i mange (de fleste saker) avhengig av arbeidsgivers håndtering.

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i varslersaker.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat