Personskade og erstatning

Her følger en kort beskrivelse av erstatningskrav vi kan bistå deg med:

Yrkesskader

Skade påført i arbeid kan bli godkjent som yrkesskade, og du vil normalt være dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Det er viktig at ulykkeshendelsen meldes til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap så snart som mulig.

For å få yrkesskadegodkjenning må du for det første ha blitt påført en personskade. Dernest er det et krav om at hendelsen anses som en arbeidsulykke og det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skadefølgen. For å bli godkjent som yrkesskade må ulykken dessuten ha inntruffet mens du var yrkesskadedekket, dvs. den må ha inntruffet i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Innholdet i disse vilkårene er nærmere presisert gjennom rettspraksis, blant annet i dommer fra Høyesterett.

Retten foretar konkrete vurderinger – Les mer om når du anses yrkesskadedekket.

Les mer om arbeidsulykke-begrepet.

Pasientskader

Inngrep og operasjoner i helsetjenesten er ikke uten risiko for skader, og som en konsekvens er det opprettet en felles skadeforsikringsordning, norsk pasientskadeerstatning (NPE), der man kan søke erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap som følge av skade . Et eventuelt avslag i NPE kan påklages til Pasientskadenemnda.

Les mer om pasientskade og erstatning.

Trafikkulykker

En trafikkulykke kan få store konsekvenser for den som utsettes og de nærmeste. En ulykke har en pris, og den er det forsikringsselskapene som må betale. Du vil også har krav på dekning av juridisk bistand.

Les mer om trafikkulykker og erstatning.

Voldsoffererstatning

Hvis du blir utsatt for en straffbar handling, og påført en personskade som følge av handlingen, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden fører til varig medisinsk invaliditet, er det viktig at du får erstatning for dette

Les mer om voldsoffererstatning.

Fritidsulykke

Les mer om fritidsulykker og skade 

Ménerstatning

Hvis yrkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet på minst 15 % kan du ha krav på ménerstatning etter folketrygdloven. Ménerstatning skal kompensere for ikke-økonomisk tap og tapt livsutfoldelse.

Les mer om ménerstatning:

Er du i tvil om du har et krav? Send en uforpliktende henvendelse. Vi vurderer din sak kostnadsfritt. Vi vurderer også om du har krav på dekning av utgifter til advokat.

Lillehammeradvokatene

Kontakt oss

Kontakt advokat

Har du en sak?

Kontakt advokat