Prosjektsikring i praksis

Vår tilnærming til prosjektsikring sikrer bedre forutsigbarhet og måloppnåelse i prosjektporteføljer og enkeltprosjekter gjennom en tre-trinns prosess:

  1. Rigging

Målet med denne fasen er å etablere formater og en prosess tilpasset organisering og prosjektenes natur og tar utgangspunkt i overordnede mål og utfordringsbilde for å sikre at prosjektsikringen adresserer det som er kritisk for å lykkes.

  1. Etablere styringsplattform

Hensikten med dette trinnet å sikre en omforent forståelse av resultatkrav fra ledelsen og etablere forpliktende prosjektmål. Videre etableres en kritisk milepælsplan som sammen med prosjektmålene utgjør styringsgrunnlaget.

  1. Styre gjennom prosjektsikringsmøter

Prosjektsikringsmøtet er en viktig ledelsesarena der prosjektledelsen møtes for å sikre at foreslåtte tiltak er tilstrekkelige og treffe beslutninger som skal sikre oppnåelse av prosjektmålene.

Et godt møte krever at alle er forberedt og kjenner sin posisjon i forhold til kritiske milepæler og mål opp mot kriterier som fremdrift, kvalitet og kost og har med seg forslag til beslutninger og tiltak inn i møtet.

Sentralt i møtet er:

  • 80 % fremtid, 20 % fortid
  • Tilbakemelding på den enkeltes vurdering og forslag til tiltak og beslutninger
  • Få frem nye forslag til tiltak og ta nødvendige beslutninger